Rekrutacja

felubelskie

Rekrutacja

 Rekrutacja trwa do końca sierpnia 2018r.

Grupę docelową stanowi 20 dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat zamieszkałych na terenie gmiany Wola Mysłowska, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • teren zamieszkania: gmina wiejska Wola Mysłowska (woj. lubelskie),
  • dzieci nieobjęte edukacją przedszkolną,
  • dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Formularza rekrutacyjnego.
  2. Kwestionariusza osobowego.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica.
  6. Kserokopii zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, lub oświadczenia uczestnika potwierdzającego status osoby na rynku pracy zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami.
  7. Kserokopii zaświadczenia lekarskiego (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym, jeśli zaistnieje taka potrzeba, tłumacza języka migowego. Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Pliki do pobrania:

pdfFormularz_rekrutacyjny.pdf
pdfFormularz_rezygnacji_udziału_w_projekcie.pdf
pdfKwestionariusz_osobowy.pdf
pdfOświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_regulaminem.pdf
pdfOświadczenie_uczestnika_Projektu.pdf
pdfRegulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf