Rekrutacja

0 EFS zestaw kolor jpg

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do końca lutego 2018r.

Grupę docelową stanowi 15 rodziców dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Suwałk, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • teren zamieszkania: Suwałki (woj. podlaskie),
  • preferowana pleć: kobieta,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

okumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego.
  2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  5. Kserokopii zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, lub oświadczenia uczestnika potwierdzającego status osoby na rynku pracy zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.
Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_dla_rodzica.pdf

Kwestionariusz_osobowy.pdf

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

Oświadczenie_o_akceptacji_regulaminu.pdf

Oświadczenie_uczestnika_projektu.pdf

Umowa_uczestnictwa.pdf

Formularz_rezygnacji.pdf